Journaloplysninger

Patientens ret til aktindsigt i egen journal

Patienten har på anmodning ret til indsigt i egen journal hos sin egen læge, jvf. § 37, stk. 1. For oplysninger journalført før 01. januar 2010 kan denne ret begrænses af hensyn til pågældende selv eller til tredjeperson, jvf. § 37 stk. 3.

Lægen skal imødekomme patientens anmodning inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen og ellers underrette patienten om grunden til, at anmodningen ikke allerede er imødekommet. Samtidig skal lægen meddele, hvornår og i hvilket omfang, patienten så kan få aktindsigt, jvf. § 38, stk. 1.

Aktindsigt kan gives ved patientens gennemsyn af journalen, hvilket rummer den fordel, at lægen kan forklare det skrevne. Lægen kan naturligvis også udlevere udskrift af den elektroniske journal. Det skal her erindres, at journalen også omfatter svar fra laboratorieundersøgelser, billeddiagnostik og funktionsprøver.

Sundhedsministeren har i bekendtgørelse nr. 526 af 23/05/2018 bestemt, at der ikke opkræves betaling første gang, der meddeles aktindsigt i patientjournaler efter sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt.
Hvis der efter udtrykkelig anmodning udleveres yderligere kopier eller afskrifter, kan vedkommende myndighed, institution eller autoriserede sundhedsperson opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger (10 kr. pr.  trykte side).

Aktindsigt er patientens ret til at blive orienteret om de personlige oplysninger, der findes i lægens journal,  til brug af patienten selv eller dennes advokat. Retten er ikke beregnet til videregivelse til tredjemand, for eksempel et forsikringsselskab eller andre, der på den måde lader patienten indsamle helbredsoplysninger om sig selv, typisk til administrativ brug.